Våtmarkskonferenser

Våtmarksfonden organiserar vartannat år en stor våtmarkskonferens som vänder sig till alla som har intresse för våtmarker och de ekosystemtjänster dessa ger. Konferenserna hålls på olika håll i landet och har olika teman. Bland deltagarna märks, förutom intresserade privatpersoner, anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter och forskare ser Våtmarkskonferensen som en viktig plats för att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer.

Våtmarkskonferensen 2023 hölls den 20-21 september i Värnamo.

En sammanfattning av konferensen finns här .

Hur kan arbetet med att återställa våtmarker effektiviseras? Den frågan och mycket annat om våtmarksarbetet kom att behandlas på konferensen ”Våtmarkerna – vår räddning” under medverkan av Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten m.fl. Konferensen genomfördes inom EU-projektet Grip on Life under värdskap av Våtmarksfonden och samlade 115 deltager på plats och ytterligare 125 deltagare på länk. Programmet finns här.

Alla fina presentationer kan du ta del av genom att klicka på respektive föreläsares namn nedan.

Matti Ermold, Naturvårdsverket  Magnus Bång, Jordbruksverket  Gunilla Oleskog, Grip on Life  Åsa Kasimir, Göteborgs universitet  Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten  Anette Karinsdotter, Södra  Peter Bergman, Sveaskog  Carina Pålsson och Martin Hederskog, Länsstyrelsen Kalmar län  Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB  Jens Ratcovich, Naturcentrum  Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen

Våtmarkskonferensen 2021 hölls i samverkan med EU-projektet Grip on Life. Vid konferensen ”Medvind i våtmarksarbetet” som arrangerades på Öster Malma konferensanläggning utanför Nyköping deltog 140 personer varav 80 på plats och 60 digitalt via länk. En sammanfattning och reflektion från konferensen 2021 finns att ta del av här.

Våtmarkskonferensen 2019 lockade hela 90 deltagare från myndigheter, organisationer, entreprenörer m.fl. Samtliga deltagare bidrog till att sätta fokus på det som var temat för konferensen – hur kan vi tillsammans ta oss förbi hindren för att få fler våtmarker? Det rådde stor samstämmighet om att byråkratin måste minska och att finansieringsmöjligheterna måste öka. Hela programmet kan du läsa här. Alla fina presentationer kan du ta del av genom att klicka på respektive föreläsares namn nedan.

Mats Svensson, Havs-och vattenmyndigheten, Michael Löfroth Miljö-och energidepartementet, Sara Andersson Naturvårdsverket, Emma Svensson Jordbruksverket, Ola Carlsson markägare Onsala, Hans von Essen Våtmarksfonden, Erik Wallentin Länsstyrelsen Halland, Maja Ramström skogsstyrelsen, Ingemar Eriksson Skogsstyrelsen, Nils Ljunggren Sportfiskarna, Markus Hoffman Lantbrukarnas Riksförbund, Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna, Ingrid Johansson Mark- och miljööverdomstolen, Mia Svedäng Naturskyddsföreningen, Kristoffer Paulsson Länsstyrelsen Jönköpings län, Fredrik Nordwall Havs- och vattenmyndigheten.

2017 års konferens hölls på Öland 25-26 april och hade som tema ”Fåglarnas och människans våtmarker”. Konferensen fäste uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist var särskilt tydligt sommaren 2016. Denna situation ledde till ett mycket stort samhällsintresse för att bevara och restaurera våtmarker.
Se inbjudan och programmet här.

2015-års konferens hölls i Christinehofs Ekopark i Skåne 19-20 maj. Konferensen markerade Våtmarksfondens 20-års jubileum och hade som tema ”Vattenlandskapet i praktiken. Historiska perspektiv och framtidsblickar.”
Se inbjudan och programmet här.

2013-års konferens hölls i Örebro med omnejd 14-16 maj och hade som tema ”Hur får vi fler våtmarker i de svenska landskapen?”
Se inbjudan och programmet här.