VILKA VI ÄR

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Lantbrukarnas Riksförbund. Våtmarksfondens leds av en styrelse med stöd av ett expertråd.

LÄS MER

VÅRA MÅL

Att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker främst för fågellivet. Vi vill vara ett kunskapscentrum och en naturlig mötesplats samt pådrivare och opinionsbildare i det nationella våtmarksarbetet.

LÄS MER

VAD VI GÖR

Rådgivning, utbildning och information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten. Vi har hittills varit delaktig i närmare 600 våtmarksprojekt.

LÄS MER

VÅTMARKERNA SPELAR EN VIKTIG ROLL

Uppemot 70% av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Många växter och djur är beroende av våtmarker, och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här.

STÖD FONDEN

Årets våtmarksstipendiat 2021

2022/02/08|

Daniel Bergman har förverkligat en dröm om att förvandla en gammal mossodling till våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikt fågelliv, vacker natur och rekreation. Detta [...]

Svenska skogar behöver fler våtmarker!

2022/02/08|

Våtmarkernas värde i det svenska landskapet kan inte överskattas! Regeringens satsning på våtmarker är lovvärd inte minst i perspektivet klimatanpassning. Nu gäller det att satsningen blir långsiktig. [...]

Sammanfattning Våtmarkskonferensen 2021

2022/02/08|

Våtmarkskonferensen i september 2021 samlade 140 deltagare varav 60 st. deltog digitalt. Samtliga berörda nationella myndigheter deltog samt 15 länsstyrelser, ett 40 tal kommuner och många organisationer [...]

SÖK BIDRAG TILL VÅTMARKSPROJEKT ELLER FORSKNING

LÄS MER