Vad är en våtmark?

Det finns många definitioner av begreppet ”våtmark” men Våtmarksfonden använder en vid tolkning av begreppet utifrån Ramsar konventionens definition. Grävda vatten med hårdgjorda eller vertikala kanter räknas inte. Inte heller djupa skogssjöar utan grunda partier och med en stabil vattennivå. Däremot inkluderas gärna låga skär, grunda delar av naturliga sjöar och skapade vatten med sluttande stränder. Klassiska våtmarker är naturligtvis myrar och mossar, grunda slättsjöar, slåttermader och fuktiga strandängar. En viktig ledtråd är förekomsten av fukt- och vattenälskande växter eller våtmarksfåglar som änder, vadare, gulärlor, m.m. Om våtmarken är naturlig eller (åter)skapad av människor har ingen betydelse.

Vad är ett våtmarksprojekt?

Våtmarksprojekt är aktiviteter för att skapa eller förbättra en våtmark. Förbättringen kan innebära restaurering eller ändring av skötseln (t.ex. hävd eller vattenreglering). Även informations- och utbildningsinsatser kan räknas som våtmarksprojekt.
Våtmarksfonden prioriterar våtmarksprojekt som gynnar fågellivet.