Våtmarksfondens strategiska utvecklingsprojekt

Våtmarksfondens olika strategiska projekt drivs i samarbete med Jägareförbundet, BirdLife Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund samt myndigheter och företag.

De viktigaste är

Blåa skikt i skogsbruksplaner 

Fonden har sedan den bildades arbetat med att ta fram metoder för att beskriva och bevara våtmarker i den skogliga planeringen. Det har skett i samarbete med Sveaskog och WWF.

Målet med ett blått skikt i skogsbruksplanen är att kunna redovisa alla våtmarker, särskilt de med höga naturvärden, och ta hänsyn till dem.

Det är viktigt att värdefulla våtmarker registreras så att de bevaras och kan förvaltas av markägaren på ett ansvarsfullt sätt och ge varje våtmark en identitet för att kunna registrera den i planen och att hänsyn skall kunna tas till dem vid skötseln av omgivande skog. Av särskilt intresse är att registrera de våtmarker som del av ett vattensystem som mynnar i Östersjön eller Västerhavet.

Våtmarksstrategi

Tillsammans med Svenska Jägareförbundet, BirdLife Sverige och WWF presenterade Våtmarksfonden i 2005 en Våtmarkstrategi för Sverige. Denna strategi har haft stor inverkan på arbetet för Sveriges våtmarker sedan dess.

Effekter av våtmarksprojekt på fågellivet

Projekttitel:
Våtmarksprojekt och fågellivet – kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse

Med finansiellt stöd av Skogssällskapet genomför Våtmarksfonden ett projekt för att klarlägga hur våtmarksprojekt till gagn för fågellivet uppfyller sina mål och hur erfarenheter från dessa projekt sprids. Målet är att våtmarksprojekt ska vara evidensbaserade och att nya projekt kan dra nytta av erfarenheter från tidigare projekt. Detta strategiska projekt ska bl.a. ta fram en uppsättning tips och rekommendationer för dokumentation och uppföljning av våtmarksprojekt. Tanken är att ett effektivare genomförande och tydligare resultat ska leda till nöjdare och stoltare projektägare och i förlängningen fler och bättre våtmarksprojekt.