VÅTMARKSFONDENS VISION

Att våtmarkernas fåglar lever i
livskraftiga bestånd tillsammans med andra arter i
välskötta våtmarksmiljöer över hela landet

ÄNDAMÅL

Våtmarksfondens ändamål är
att sprida kunskap om och stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker för fåglar samt främja utbildning och forskning om våtmarkernas roll och värt.

STRATEGI

Vara ett kunskapscentrum och en naturlig mötesplats samt pådrivare och opinionsbildare i det nationella våtmarksarbetet. Ett aktivt engagemang från deltagande organisationer och goda ekonomiska resurser stödjer verksamheten. Rådgivning, utbildning och information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten.

MÅLGRUPP

Målgruppen för fondens arbete är
markägare och förvaltare av jord-och skogsbruksmark samt myndigheter och intresseorganisationer.

Kort om Våtmarksfonden

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond (”Våtmarksfonden”) bildades 1995 genom ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening. Sedan många år är Lantbrukarnas Riksförbund – och tidigare även Världsnaturfonden – stödjande partner till fonden. Våtmarksfondens leds av en styrelse med stöd av ett expertråd. Våtmarksfondens mål är att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker med särskilt värde för fågellivet. H.M. Konungen är Våtmarksfondens höge beskyddare.

Våtmarksfondens ledning består av  styrelsen och generalsekreteraren

Styrelsen tillsätts av Svenska Jägareförbundet och dess partners. Svenska Jägareförbundet, BirdLife Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund är representerade i styrelsen.

STYRELSEN BESTÅR AV

 • Ordförande: Björn Sprängare
 • Rebecca Lundholm Krig
 • Henrik Ekman
 • Åke Pettersson
 • Carl Wachtmeister
 • Margareta Malmquist
 • Erik Sellberg
 • Generalsekreterare är Hans von Essen
 • Hedersordföranden: Lars Hallgren, Lars Ingelmark

Styrelsen sammanträder 3-5 gånger per år och fattar de vägledande besluten, ofta efter samråd med expertrådet. Generalsekreteraren genomför de av styrelsen fattade besluten och leder det praktiska arbetet. Administrativa resurser och lokaler hyrs av Svenska Jägareförbundet på huvudkontoret Öster Malma.

Expertrådet

En viktig del av fondens arbete är att kunna göra kvalificerade bedömningar i våtmarksfrågor och kunna rekommendera åtgärder för våtmarkernas utformning, bevarande och vård. Våtmarksfonden har knutit till sig ett expertråd bestående av forskare och praktiker som har viktig kompetens och med stor praktisk kunskap. Expertrådets medlemmar granskar och bedömer ansökningar om bidrag som ett viktigt underlag för styrelsens beslut.

VÅTMARKSFONDENS EXPERTRÅD

 • Johan Elmberg – andfågelekologi
  e-post: johan.elmberg@hkr.se
 • Stefan Adolfsson – skogsvåtmarker, ornitologi
  e-post: stefan-adolfsson@spray.se
 • Tuve Lundström – våtmarkskonsult
  e-post: tuve.lundstrom@naturvard.nu
 • Carl Pfeiff – våtmarkskonsult
  e-post:carl@pfeiff.se
 • Michael Löfroth – våtmarksekologi, ekosystemtjänster
  e-post: michael.lofroth@telia.com

Våtmarksfondens partners

Jägareförbundet Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Jägareförbundet och i samarbete med Sveriges främsta naturvårdsorganisationer. Effekten av denna samlade erfarenhet och kunskap har blivit stor i fondens arbete. Jägarnas och markägares intresse att nyskapa och restaurera våtmarker ökar stadigt och resultatet har blivit att hundratals projekt har genomförts och kommer att genomföras.

Genom samarbetet i Våtmarksfonden får BirdLife Sverige möjlighet att ställa sina kunskaper till förfogande i arbetet med att bevara, restaurera, nyskapa och vårda våtmarker. Information och kunskap når ut på ett effektivare sätt, främst till jägare och markägare. Formerna för jakt i våtmarkerna kan påverkas genom samarbetet så att effekten av den och störningar blir så liten som möjligt. Målet är också att utöka fågelskyddsarbetet internationellt.

LRF För markägarna är våtmarkerna viktiga som en del av lanskapet, som näringsfällor och för den biologiska mångfalden. För Fonden är markägarnas medverkan i att återskapa våtmarker avgörande.

WWF Världsnaturfonden är inte längre en formell partner men stödjer Våtmarksfondens intentioner.

Vi har samlat länkar som kan hjälpa dig i ditt våtmarksarbete