Våtmarkskonferenser

Våtmarksfonden organiserar vartannat år en stor våtmarkskonferens som vänder sig till alla som har intresse för våtmarker och de ekosystemtjänster dessa ger. Konferenserna hålls på olika håll i landet och har olika teman. Bland deltagarna märks, förutom intresserade privatpersoner, anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter och forskare ser Våtmarkskonferensen som en viktig plats för att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer. Håll utsikt efter information om 2019 års konferens. Välkommen!

Våtmarkskonferens 2017
2017 års konferens hölls på Öland 25-26 april och hade som tema "Fåglarnas och människans våtmarker". Konferensen fäste uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist var särskilt tydligt sommaren 2016. Denna situation ledde till ett mycket stort samhällsintresse för att bevara och restaurera våtmarker.
Se inbjudan och programmet här.

Våtmarkskonferens 2015
2015-års konferens hölls i Christinehofs Ekopark i Skåne 19-20 maj. Konferensen markerade Våtmarksfondens 20-års jubileum och hade som tema "Vattenlandskapet i praktiken. Historiska perspektiv och framtidsblickar."
Se inbjudan och programmet här.

Våtmarkskonferens 2013
2013-års konferens hölls i Örebro med omnejd 14-16 maj och hade som tema "Hur får vi fler våtmarker i de svenska landskapen?"
Se inbjudan och programmet här.

Jubileumsexkursionen 2005
I anslutning till 2005-års konferens ordnades den 25e maj en speciell exkursion till Lida på Stenhammar och Vadsjön vid Husby Oppunda. Exkursionen utgick från Öster-Malma.
Se exkursionsprogrammet här.