Våtmarksfondens mål/policy

Våtmarksfondens ändamål är
att sprida kunskap om och stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker för fåglar samt främja utbildning och forskning om våtmarkernas roll och värde.

Våtmarksfondens vision är
att våtmarkernas fåglar lever i livskraftiga bestånd tillsammans med andra arter i välskötta våtmarksmiljöer över hela landet.

Strategin för att nå målen är
att vara ett kunskapscentrum och en naturlig mötesplats samt pådrivare och opinionsbildare i det nationella våtmarksarbetet. Ett aktivt engagemang från deltagande organisationer och goda ekonomiska resurser stödjer verksamheten. Rådgivning, utbildning och information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten.

Målgruppen för fondens arbete är
markägare och förvaltare av jord-och skogsbruksmark samt myndigheter och intresseorganisationer.