2010 års stipendiater är 
Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert

2010Fågelklubbens och Hans Cronerts kunskap om fåglarna och de förändringar som skedde i våtmarksområdet var en viktig bricka i spelet till en förändring. Hur skulle man få en kommun och det allmänna att bli intresserade av att satsa pengar på brushanar och rödspovar?

Sven-Erik Magnusson arbetade samtidigt med ett bredare grepp på vattenvärdena i bygden och 1989 presenterade Sven-Erik ett förslag för kommunen som innebar att man skulle samla olika vattenvärden som grundvatten, dricksvatten, processvatten, fiskevatten, fågelvatten, badvatten mm i ett gemensamt projekt, ” Ekomuseum Kristianstads Vattenrike”.

Kommunen tog 1989 ett beslut att satsa pengar i projektet då Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Världsnaturfonden och Statens Kulturråd också sköt till resurser. Sven-Erik utsågs till projektledare och Hans kopplades till projektet med speciell inriktning på de biologiska arbetsuppgifterna.

Från plan till handling
En viktig förutsättning har varit att kunna göra vattnets och våtmarkernas värden tillgängligt för allmänheten. Parallellt med restaurering av våtmarkerna har därför ett flertal nya besöksplatser anlagts med kombinerade fågeltorn, spångade vandringsleder, gömsle mm. i området.

Naturreservaten har ökat från ett till åtta stycken. Igenväxningen av strandängarna har upphört genom samarbete med och engagemang hos markägare och arrendatorer. För att kunna kombinera lantbruksekonomi med turist- och naturskyddsintressen förvaltas tranor och gäss av särskilda grupper.

År 2005 blev Vattenriket godkänt som ett biosfärområde av FN-organet Unesco. Två ”Naturens bästa” certifierade ekoturismföretag och fyra lantbrukares samarbete kring varumärket ”Strandängskött” visar på möjligheterna att använda våtmarkerna på ett hållbart sätt. Unescos biosfärkoncept är att bevara och utveckla hållbara landskap med ekologiska och kulturhistoriska värden.

Nya satsningar
Arbete pågår för att omvandla den ca 30 ha stora invallningen vid Fredriksdalsviken till den ursprungliga strandängen. Flera nya våtmarksområden är inne i slutfasen för att säkerställas som naturreservat. Ett av dessa våtmarksområden och ligger längs Helge å i centrala Kristianstad och omfattar ca 60 ha. Reservatsbildningen är här en del av arbetet i byggandet av det nya ”Naturum Vattenriket”, som skall invigas i november 2010.

Insamlingen av kunskap om ekologin och artdynamiken i våtmarksområdet skall fortsätta och kontakterna internationellt, med andra våtmarksområden, skall bidra till den fortsatta utvecklingen. Här gäller det att identifiera och sortera trender utifrån både ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Kontakter och informationsutbyte med markägare, allmänhet m.fl. kommer att fortsätta så att förvaltningen av och engagemanget för våtmarkerna kan bibehållas och utvecklas.