2004 års Stipendiat är
Föreningen Södergårdsvikens Sjörestaurering

Samling kring anslagstavlan.Motivet: Valet motiverades med ”För beslutsamt och engagerat arbete att återskapa en värdefull våtmark för fåglar, kultur, skönhet och historia, som givit människorna vid Södergårdsviken stor tillfredsställelse och ett gott exempel till inspiration för omvärlden”.
Geografiskt läge: Vid samhället Bor sydost om Värnamo i F-län.
Typ av våtmark: Före detta invallad sjövik med omgivande strandängar.
Yta: 19 hektar
Historia: En igenvuxen sjövik som under tidigt 1900-tal hade ett rikt fågelliv i sjön och på omgivande betade strandängar. Igenväxning med bladvass och kaveldun hade uppstått och buskar och strandskog intog de obetade strandängarna.
Restaureringen: Strandskogen avverkades och vassen fräsets. Vattennivån har sedan fått variera med årstiderna och strandbetet började på nytt. Nu finns över 30 hektar klarvatten och öppna strandängar, som betas av kor och får. Bra utsiktspunkter finns för besökande. Här finns sothönor, rödbenor, tofsvipor, tranor, sångsvanar, krickor, grågäss, grönbenor, gluttsnäppor, skedänder och rödspovar. Observerade rovfåglar är havsörn och stenfalk.